Allmänna villkor

Gäller fr.o.m. 2018-02-01 och tills vidare.

 

1. Avtalets tillämpning och omfattning

Dessa villkor äger tillämpning vid tecknande av ICT Workgroup’s (Org.nr.: 559103-9812) tjänster, t ex produktion och design av webbplats (hemsida), webbhotell, serviceavtal, grafisk profilering och därtill hörande tjänster.

Avtal gällande webbplatser (hemsidor) omfattar design och produktion av hemsida, e-posttjänst, CMS-tjänst samt de tillvalstjänster kunden väljer. Aktuellt avtal specificeras i offert/faktura eller orderbekräftelse.

2. Löptid för avtal om tillvalstjänster och Uppsägning

Tecknade avtal löper initialt med en bindningstid om tolv (12) månader, om inte annat avtalats. Efter bindningstidens slut fortlöper avtalet tills vidare på i övrigt samma villkor. Den ömsesidiga uppsägningstiden är tre (3) månader. Uppsägning skall vara skriftlig och undertecknad av behörig företrädare för kunden.

Önskar kunden avsluta avtalet i förtid äger ICT Workgroup rätt att slutfakturera kund motsvarande kostnaden för hela avtalsperioden.

3. Lämnade uppgifter

Vid tecknande av avtal förpliktigar sig kunden att uppge korrekt företagsnamn, organisationsnummer, fullständigt namn, adress, postnummer, telefonnummer samt e-postadress om sådan finns. ICT Workgroup förpliktigar sig att hålla sådana av kunden lämnade uppgifter konfidentiella, dock har ICT Workgroup rätt att lämna ut dessa uppgifter efter begäran från myndighet eller annat offentligt organ.

ICT Workgroup har rätt att använda kunduppgifter samt resultatet av utförda tjänster som underlag för statistik, samt för marknadsaktiviteter. ICT Workgroup har rätt att lämna över nödvändiga upplysningar till de som av ISOC eller motsvarande organisation har rätt att administrera toppdomäner.

Hur vi hanterar personliga uppgifter finns att läsa på vår webbplats.

4. Informationsskyldighet

Om kunden flyttar eller om de enligt punkt 3 ursprungligt lämnade uppgifterna av annan orsak förändras, skall kunden omedelbart informera ICT Workgroup skriftligen om detta. Kundens informationsskyldighet omfattar även ändringar i ägar- och/eller ledningsstruktur.

5. Pris och fakturering

Priset för produktion och publicering av hemsida faktureras 50% vid projektets start och resterande 50% i samband med hemsidans lansering, om annat inte avtalats. Kostnaden för tillvalstjänster och avtal betalas i förskott – årsvis, om annat inte är överenskommet. Priset följer av till kunden utställd orderbekräftelse. Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift och lagstadgade inkasso -kostnader jämte dröjsmålsränta enligt räntelagen. ICT Workgroup förbehåller sig rätten att justera kostnaden för kommande faktureringsperioder och beställda tillvalstjänster. Sådan justering ska kommuniceras med kund i skälig tid före aktuell avtalsperiod. Betalningsvillkor tio (10) dagar om annat inte avtalats (enligt offert/faktura eller orderbekräftelse).

Vid avbetalning samarbetar vi med Kronan finans.

6. Kundens ansvar etc.

Kunden åtar sig att följa svensk lag och i övrigt uppträda korrekt och sakligt. Vid missbruk av avtalet, t.ex. oetiskt uppträdande på internet, sedvänja eller brott mot avtalet äger ICT Workgroup rätt att stänga sidan samt säga upp avtalet till omedelbart upphörande samt dessutom vidta alla erforderliga återgärder i syfte att ICT Workgroup inte ska förknippas med det oetiska uppträdandet.

Kunden förbinder sig att tillhandahålla erforderligt text- och bildmaterial och andra uppgifter vi behöver för att iscensätta i god tid (enligt avtal), om inte annat överenskommits. Detta är en förutsättning för att avtalat lanseringsdatum skall kunna hållas.

Vid upprättande av domännamn garanterar kunden att nödvändiga tillstånd för berört namn har erhållits samt att kunden äger förfoganderätt till domännamnet. Kunden frånsäger vidare ICT Workgroup allt ansvar som eventuellt följer av att kunden vid upprättandet eller användningen av domännamnet respektive avtalet kränker andras rättigheter såsom exempelvis varumärkesrättigheter.

7. Påföljder vid avtalsbrott och/eller missbruk av tjänsten

Vid avtalsbrott ådrar sig kunden ersättningsansvar gentemot ICT Workgroup enligt gällande svensk rätt. Vid brott mot ingånget avtal och dessa allmänna villkor eller missbruk av tjänsten förbehåller sig ICT Workgroup rätten att neka kunden tillgång till tjänsten eller kräva ersättning för de extra tjänster som kan erfordras. Vid allvarliga avtalsbrott eller missbruk har ICT Workgroup rätt att med omedelbar verkan häva avtalet samt rätt till skadestånd för sådan skada som ICT Workgroup lidit eller kan komma att lida till följd av kundens agerande.

8. Ansvarsbegränsning

ICT Workgroup är inte ansvarigt för skada som beror på lagstiftning, strejk, lockout, blockad, krigshändelse, terrorhandling eller annan omständighet för vilken ICT Workgroup inte kan råda.

ICT Workgroup ansvarar inte för förlust eller skada som uppstår till följd av avbrott eller störningar i kundens eller ICT Workgroup elektroniska utrustning. ICT Workgroup frånsäger sig på samma sätt ansvar för avbrott och störningar som kan tillskrivas ICT Workgroup leverantörers förhållanden.

ICT Workgroup frånsäger sig ansvaret för information hämtad från eller genom användande av Internet.

ICT Workgroup har rätt att, utan att bära ansvar för förlust eller skada, redirect (omkoppla) en domän när nytt avtal om design och produktion av hemsida ingås. I samband med omkopplingen av ett domännamn frånsäger sig ICT Workgroup allt ansvar för förlust eller skada. Detta gäller även i fall då kunden har egen e-postserver och det på grund av denna uppstår störningar i e-post och/eller webbhotell.
ICT Workgroup lämnar inte support och bär inte heller ansvar för problem som uppstår på kundens egen e-postserver vid omkoppling av ett domännamn om kunden inte har köpt denna tjänst.

ICT Workgroup frånsäger sig allt ansvar för eventuella förseningar orsakade av underlåtenhet från kund att leverera bild- och textmaterial enligt ingånget avtal.

Övrigt ansvar

ICT Workgroup ansvarar inte för driftsförlust, förlorad arbetsinkomst, handelsvinst eller annan indirekt förlust. ICT Workgroup ansvarar inte heller för skada på fast egendom, lösöre eller annat av värde.

Oaktat vad som anges ovan, har kunden endast rätt till ersättning för direkta skador som orsakats av ICT Workgroup genom grov vårdslöshet. ICT Workgroups ersättning är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp som motsvarar den ersättning som kunden erlagt under den senaste 12-månadersperioden.

Force Majeure

ICT Workgroup är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“Befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav.

Såsom Befriande omständighet skall anses bland annat myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller av egendom av väsentlig betydelse eller annan olyckshändelse av större omfattning.

Om ICT Workgroup önskar påkalla befrielse enligt bestämmelserna ovan skall ICT Workgroup utan oskäligt dröjsmål underrätta kunden härom för att få åberopa omständigheten.

Skada ersätts av ICT Workgroup endast om ICT Workgroup förfarit grovt vårdslöst och kunden ej varit medvållande till någon del. Indirekt skada ersätts inte i något fall.

9. Ändring av villkor

ICT Workgroup har rätt att meddela ändring av avtalet eller dessa allmänna villkor via e-post till den av kunden senast anmälda e-postadressen. Ändring av avtalet som är till nackdel för kunden skall meddelas kunden inom skälig tid innan ändringen verkställs. Vid ändring av avtalet som är till nackdel för kunden har kunden rätt att säga upp avtalet till upphörande vid tiden för ändringens verkställighet. Sådan uppsägning skall vara ICT Workgroup tillhanda senast trettio (30) dagar innan ändringens verkställighet och i övrigt följa de villkor för uppsägning som följer av punkt 2.

10. Överlåtelse

ICT Workgroup har rätt att till annan överlåta detta avtal eller ICT Workgroup åtaganden enligt detta avtal. ICT Workgroup har rätt att överlåta ICT Workgroups fordringar mot kunden eller part som trätt i kundens ställe till annan.

Kunden har inte rätt att överlåta sina förpliktelser enligt detta avtal till annan utan ICT Workgroups skriftliga godkännande.

11. Tvist

Tvist beträffande giltighet, tolkning eller tillämpning av detta avtal eller härur flytande rättsförhållanden skall i första hand försöka göras mellan ICT Workgroup och kund och i andra hand avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Företagsuppgifter:
ICT Workgroup AB
Org.nr.: 559103-9812

Besöksadress:
Örlogsvägen 2
426 71, Västra Frölunda
Sverige

Postadress:
Smedjegårdsvägen 9H
433 32, Partille
Sverige

Telefon & E-post:
Tel: 031-79 79 140
E-post: mail@ictworkgroup.se